Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Registration


Home » Registration

સૂચના:

  • જે બાળકો તથા યુવાનોને મહોત્સવનો લાભ લેવાની ઈચ્છા હોય તેમણે તા. ૧-૫-૨૦૨૦ સુધીમાં આ માહિતી ફોર્મ અથવા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. આ ફોર્મ ભરનાર જ મહોત્સવનો લાભ લઈ શકશે. તા. ૧-૫-૨૦૨૦ પછી ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહિ.
  • આ બાળયુવા મહોત્સવમાં ફક્ત ૧૨ થી ૫૦ વર્ષ સુધીનાં જ પુરુષભક્તો લાભ લઈ શકશે.
  • તા. ૧૫-૫-૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૧૦ વાગ્યા સુધીમાં પહોંચવાનું રહેશે તથા મહોત્સવમાં ત્રણ દિવસ ફરજીયાત ભરવાનાં રહેશે.
  • વધુ જાણકારી માટે આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો : 90999 99623

 

Subscribe Now

Newsletters


Get the latest updated Chintan Magazine and e-Greetings from SardharDham now @ your email